Festiwal Piosenki Religijnej

I Festiwalu Piosenki Religijnej „BoguDźwięki” im. Helenki Kmieć

REGULAMIN

I. Informacje ogólne
1. I Festiwal Piosenki Religijnej „BoguDźwięki” im. Helenki Kmieć jest
przedsięwzięciem artystycznym organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie
Wychowawców Oddział w Libiążu. Głównym celem Festiwalu jest promowanie
wartości chrześcijańskich poprzez rozwijanie i prezentację talentów muzycznych oraz
wokalnych.
2. Cele Festiwalu:
1) Popularyzowanie postaci i dzieła życia Helenki Kmieć
2) Promocja Libiąża jako jej środowiska formacyjnego
3) Integracja środowiska lokalnego wokół postaci Honorowej Obywatelki Libiąża;
4) Dołączenie imprezy o szerokim zasięgu regionalnym do oferty kulturalnej Libiąża;
5) Promowanie wartości chrześcijańskich poprzez śpiew uwielbieniowy;
6) Rozwijanie talentów muzycznych i wokalnych dzieci i młodzieży;
7) Pobudzanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej;
8) Rozbudzanie kreatywności w obszarze aranżacji i wykonania utworów muzycznych;
9) Rozwijanie umiejętności autoprezentacji.
3. Organizacja:
Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział
w Libiążu.
Partnerami Festiwalu są Libiąskie Centrum Kultury, Parafia p.w. Przemienienia
Pańskiego w Libiążu i Parafia p.w. Świętej Barbary w Libiążu.
Patronat honorowy nad Festiwalem sprawują:
Barbara Zając – Kmieć i Jan Kmieć
Jacek Latko - Burmistrz Libiąża
Patronat prasowy: „Gość Niedzielny”
Festiwal składa się z dwóch części: Konkursu oraz Koncertu Laureatów
Termin Festiwalu:4 – 5czerwca 2022 r. (sobota - niedziela)
Miejsce Festiwalu: Libiąskie Centrum Kultury, Libiąż, ul Górnicza 1 (sobota);
estrada plenerowa w Libiążu przy ul. Heleny Kmieć 2 (niedziela)

II. Uczestnictwo w Festiwalu
1. W Festiwalu mogą wziąć udział uczestnicy (soliści, duety, zespoły i chóry)
w następujących kategoriach:
1) uczniowie szkół podstawowych
2) uczniowie szkół ponadpodstawowych
3) uczestnicy w różnym wieku, jednak nie starsi niż 27 lat (kategoria open)
2. Uczestników niepełnoletnich zgłasza do Konkursu szkoła, parafia, instytucja kultury
lub rodzice. Uczestnicy pełnoletni mogą być zgłoszeni przez szkołę, parafię, instytucję
kultury lub mogą wysłać zgłoszenie samodzielnie.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu.
4. Przystąpienie uczestników do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
w celach związanych z organizacją i popularyzacją Festiwalu. Zgoda dotyczy w
szczególności wykorzystania wizerunku w formie elektronicznej i drukowanej w
formie zdjęć, filmików na portalu internetowym https://libiaz.ksw.pl/, fanpage’u na
FB, w publikacjach prasowych, ulotkach, prezentacjach multimedialnych, folderach
informacyjnych.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
6. Warunkiem uczestnictwaw Konkursie jest przesłanie podpisanego przez rodziców
(prawnych opiekunów) lub osobiście (przez uczestników pełnoletnich) oświadczenia
w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz prezentowania zdjęć oraz nagrań dla
celów Konkursu.

III. Przebieg Festiwalu
KONKURS - etap kwalifikacyjny
1. Uczestnicy zgłaszani są przez przesłanie wypełnionej właściwej wersji KARTY
ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) zawierającej dane uczestnika/ów, link do nagrania
video z prezentacją występu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym
informację o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr
2.KARTĘ ZGŁOSZENIA należy wypełnić na komputerze i przesłać jako załącznik
w formacie PDF.
2. Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być umieszczony na Dysku
Google lub na platformie Youtube, a link do materiału należy przesłać dodatkowo
w treści maila.
3. KARTĘ ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) i link do nagrania wideo osoba zgłaszająca
Uczestnika Festiwalu przesyła na adres: festiwalpiosenkireligijnej@gmail.com (temat
maila: nazwa podmiotu zgłaszającego) do 31 marca 2022 r.
4. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu otrzymają informację zwrotną
potwierdzającą udział w Konkursie do 30 kwietnia 2022 r.
5. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o charakterze religijnym (najmilej widziane są
utwory o charakterze uwielbieniowym – chwalącym Boga) trwającym nie dłużej niż 5
minut.
6. Do Konkursu dopuszcza się:
a) kompozycje własne
b) kompozycje z własnym tekstem bądź muzyką
c) kompozycje innych autorów
7. Podkładem muzycznym może być akompaniament wykonywany na żywo lub
nagranie na nośniku elektronicznym (pendrive) w formacie MP3.

KONKURS - etap finałowy
1. Konkurs rozpocznie się 4 czerwca 2022 r. w LCK w Libiążu o godz. 9.00.
2. Występy oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
3. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
a) dobór utworu
b) walory głosowe i muzykalność
c) aranżacja muzyczna
d) prezentacja utworu (ogólny wyraz artystyczny)
4. Jury przyznaje Grand Prix Festiwalu oraz może przyznać nagrody i wyróżnienia
w każdej kategorii wiekowej, wykonawczej i muzycznej.
5. O kategoriach, w których zostaną przyznane nagrody, oraz liczbie nagród i wyróżnień
w poszczególnych kategoriach decyduje Jury Festiwalu.
6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu.
7. Decyzja Jury jest ostateczna.
8. Wszyscy uczestnicy proszeni są o przygotowanieutworu finałowego „Wierzyć jak
Piotr”, którego wspólne wykonanie planowane jest na zakończenie Festiwalu.
9. Nagrodą w Konkursie, oprócz nagród rzeczowych, jest udział w Koncercie
Laureatów, który odbędzie się podczas parafialnej imprezy plenerowej o nazwie
„Rodzinada” 5 czerwca 2022r. przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu
w godzinach popołudniowych.

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Uczestnicy dojeżdżają na Festiwal na koszt własny.
2. Dla laureatów Konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do Koncertu Laureatów,
Organizator zapewnia nocleg u zaprzyjaźnionych rodzin w domach prywatnych.
3. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:600 299 947
lub e-mail:festiwalpiosenkireligijnej@gmail.com

Załącznik nr 1
Festiwal Piosenki Religijnej
„BoguDźwięki” im. Helenki Kmieć
KARTA ZGŁOSZENIA –SOLISTA
.........................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika)
Wiek: .................
Szkoła/Parafia/inna instytucja/zgłoszenie przez rodziców/zgłoszenie osobiste*
(należy podać adres): ............................................................................................................
..................................................................................................................
Imię i nazwisko Opiekuna: ...............................................................................................
Kontakt tel. do Opiekuna: ................................................................................................
Tytuł utworu: .......................................................................................................................
Autor tekstu: ..................................................................................................................
Autor muzyki: ………………………………………………………………………….......
Akompaniament: .........................................................................................................
(rodzaj i liczba instrumentów/podkład na nośniku)
Link do nagrania utworu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji
i popularyzacji Festiwalu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w celach
związanych z organizacją o popularyzacją Festiwalu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w formie
elektronicznej i drukowanej w formie zdjęć, filmików na portalu internetowym https://libiaz.ksw.pl/, fanpage’u
na FB, w publikacjach prasowych, ulotkach, prezentacjach multimedialnych, folderach informacyjnych.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dot przetwarzania danych osobowych.
………………………………….
Data i podpis Uczestnika/Opiekuna

*właściwe zakreślić
Załącznik nr 1
Festiwal Piosenki Religijnej
„BoguDźwięki” im. Helenki Kmieć
KARTA ZGŁOSZENIA –DUET
.........................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika 1)
.........................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika 2)
Wiek: (U1).................(U2)………..
Szkoła/Parafia/inna instytucja/zgłoszenie przez rodziców/zgłoszenie osobiste*
(należy podać adres): ............................................................................................................
..................................................................................................................
Imię i nazwisko Opiekuna: ...............................................................................................
Kontakt tel. do Opiekuna: ................................................................................................
Tytuł utworu: .......................................................................................................................
Autor tekstu: ..................................................................................................................
Autor muzyki: ………………………………………………………………………………
Akompaniament: .........................................................................................................
(rodzaj i liczba instrumentów/podkład na nośniku)
Link do nagrania utworu:
*właściwe zakreślić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji
i popularyzacji Festiwalu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w celach
związanych z organizacją o popularyzacją Festiwalu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w formie
elektronicznej i drukowanej w formie zdjęć, filmików na portalu internetowym https://libiaz.ksw.pl/, fanpage’u
na FB, w publikacjach prasowych, ulotkach, prezentacjach multimedialnych, folderach informacyjnych.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dot przetwarzania danych osobowych.

…………………………………. ………………………………….
Data i podpis Uczestnika1/Opiekuna Data i podpis Uczestnika 2/Opiekuna
Załącznik nr 1
Festiwal Piosenki Religijnej
„BoguDźwięki” im. Helenki Kmieć
KARTA ZGŁOSZENIA - ZESPÓŁ
..............................................................................................
(nazwa zespołu oraz liczba wykonawców)
Wiek (od – do): .............................
Szkoła/Parafia/inna instytucja/zgłoszenie przez rodziców/zgłoszenie osobiste*
(należy podać adres): ............................................................................................................
..................................................................................................................
Imię i nazwisko Opiekuna: ...............................................................................................
Kontakt tel. do Opiekuna: ................................................................................................
Tytuł utworu: .......................................................................................................................
Autor tekstu: ..................................................................................................................
Autor muzyki: ……………………………………………………………………………..
Akompaniament: .........................................................................................................
……………………………………………………………………..
(rodzaj i liczba instrumentów/podkład na nośniku)
*właściwe zakreślić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu organizacji
i popularyzacji Festiwalu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w celach
związanych z organizacją o popularyzacją Festiwalu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w formie
elektronicznej i drukowanej w formie zdjęć, filmików na portalu internetowym https://libiaz.ksw.pl/, fanpage’u
na FB, w publikacjach prasowych, ulotkach, prezentacjach multimedialnych, folderach informacyjnych.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dot przetwarzania danych osobowych.
………………………………….
Data i podpis
Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie
Wychowawców Oddział w Libiążu z siedzibą: 32-590 Libiąż, ul. Heleny Kmieć 2.
2. Kontakt do administratora danych: tel. 32 627 11 89, e-mail:
sekretariat@libiaz.ksw.pl.
3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przetwarzane będą w celu realizacji
i popularyzacji Festiwalu Piosenki Religijnej „BoguDźwięki” im. Helenki Kmieć, na
podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
partnerzy konkursu oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przez przepisy prawa,
organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod
adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu oraz
obowiązków archiwalnych, jak również dla udokumentowania działalności
Administratora.
6. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zgłoszenia
udziału w Festiwalu.
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w
ramach serwisu Facebook. Facebook może przekazywać Pani/Pana oraz dziecka dane
osobowe poza teren EOG. Jednocześnie wskazujemy, że Facebook posiada certyfikat
EU-US-PrivacyShield w ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską, która
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw
posiadających certyfikat PrivacyShield.